Privatumo politika

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

  1. Ši privatumo politika reglamentuoja www.tiandegrozis.lt elektroninės parduotuvės kliento pagrindinius asmnes duomenų rinkimo,tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  2. Jūsų asmens duomenų rinkimą , tvarkymą ir saugojimą nustato šį privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  3. www.tiandegrozis.lt elektroninė parduotuvė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų principais:

3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:

3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;

3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas

3.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei du metai po paskutinio apsipirkimo www.tiandegrozis.lt elektroninėje parduotuvėje

3.5. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

4. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis gali:

4.1. Visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metu amžiaus;

4.2. Nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ir stipendija.

4.3. Juridiniai asmenys

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. www.tiandegrozis.lt elektroninė parduotuvė gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:

5.1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

5.2. Išrašyti finansinius dokumentus;

5.3. Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

5.4. Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

6. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

7. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis www.tiandegrozis.lt elektroninė parduotuvė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenis apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

8. www.tiandegrozis.lt elektroninė parduotuvė neperduoda jokios informacijos trečiosioms šalims.

IV. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas, pašalinimas

9. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateikta informacija.

10. Norėdami, kad Jūsų Asmens duomenys būtų pašalinti iš www.tiandegrozis.lt elektroninės parduotuvės turite pranešti mums elektroniniu paštu info@tiandegrozis.lt arba telefonu 8 (654) 23400.

11. Visi klientų asmens duomenys automatiškai yra pašalinami praėjus dviems metams po paskutinio apsipirkimo www.tiandegrozis.lt elektroninėje parduotuvėje.

V. Privatumo politikos keitimas

12. www.tiandegrozis.lt elektroninė parduotuvė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdami elektroninėje parduotuvėje.

13. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.

14. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinakte su nauja redakcija.